ஆபரேஷன் மின்ஸ் மீட் / Operation Mincemeat (2021) «Deception. The Greatest Weapon in War.»
6.6/10 IMDB
65/100 Metascore
8/10 SAI
Operation Mincemeat / ஆபரேஷன் மின்ஸ் மீட் (2021) [Tamil Dubbed]
Operation Mincemeat / ஆபரேஷன் மின்ஸ் மீட் (2021) [Tamil Dubbed]
8
Views: 8 256

ஆபரேஷன் மின்ஸ் மீட்

Operation Mincemeat
  • 80
8
3 votes
Description:
During WWII, two intelligence officers use a corpse and false papers to outwit German troops.
Stills
Comments 0
Information
Users of Guests are not allowed to comment this publication.
Have a movie or series you'd like to see on Saicord?
Let us know about it.